Centrum Pro Futuro oferuje:

•Wielospecjalistyczną, kompleksową diagnozę
i terapię małego dziecka

•Wielospecjalistyczną diagnozę dziecka podejmującego naukę w szkole (określanie profilu rozwoju)

• Terapię trudności w czytaniu i pisaniu

• Diagnozę i terapię psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci,  młodzieży i dorosłych

• Diagnozę QEEG

• EEG biofeedback

• Diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej

• Diagnozę i terapię logopedyczną

• Diagnozę z użyciem laryngografu

• Profilaktykę i terapię emisji głosu

 

 

• Komunikację wspomagającą i alternatywną

• Terapię behawioralną

• Diagnozę i realizację  spersonalizowanego, wieloaspektowego doradztwa edukacyjnego
i zawodowego

• Kształcenie i rozpowszechnianie wiedzy o nowoczesnych metodach diagnozy i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (kursy, szkolenia, staże
i praktyki)

• Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami nauki i kultury, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz wsparcia całożyciowego rozwoju.

 

 

DIAGNOZA

I TERAPIA

Copyright © 2015 PROFUTURO All Rights Reserved