O CENTRUM

Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi
z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii jest jednostką wydziałową o charakterze naukowo-badawczym działającą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zostało powołane 27 marca 2015 roku na podstawie Zarządzenia Rektora (Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/15), z inicjatywy dr hab. inż. Jolanty Zielińskiej, prof. UP, kierownika Katedry Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, stanowiącej jednostkę Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi,

naukowymi, firmami, także poza granicami kraju;

 

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, mających na celu promocję nauki, a także rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami działającymi na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;

 

Wdrażanie do diagnozy i terapii osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi nowoczesnych rozwiązań opartych o zawansowane technologie, prowadzenie interdyscyplinarnej diagnostyki, oraz orzecznictwa dla celów edukacyjnych

 

Współpraca oraz tworzenie konsorcjów z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz formacjami społecznymi,

które w sposób bezpośredni lub pośredni, realizują cele zbieżne do celów Centrum.

 

Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, kursów i warsztatów.

 

Tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, edukacyjnych

w celu wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Doradztwo zawodowe i działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.

 

Organizowanie akcji promujących w rozmaitych środowiskach aktywność i ideę niezależnego życia osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie związanym z realizacją celów Centrum.

 

 

prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz współpraca naukowa

zespół

Pracownicy naszego CENTRUM

Jolanta Zielińska

 

Pedagog specjalny: specjalność: pedagogika specjalna, pedagogika medialna. Terapeuta emisji głosu oraz mowy

 

 

studia

• 2006 r.-  stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, temat rozprawy habilitacyjnej: „Diagnoza i terapia sprawności ortofonicznej dzieci z uszkodzeniem słuchu wspomagane techniką komputerową”,

• 1994 r. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki:  Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, temat rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metod wizualizacji mowy w nauczaniu i diagnostyce dzieci z wadą słuchu

• 1981 r. studia magisterskie, Wydział EAiE, AGH, specjalność elektronika z automatyką.

 

 

dodatkowe kwalifikacje zawodowe

(kursy, szkolenia)

• 1994/1998 Udział w szkoleniach dotyczących metod diagnozy i terapii głosu

• 2001/2002 Udział w szkoleniach dotyczących metod prawidłowej emisji glosu

• 2013 / 2014 r. Udział w szkoleniach dotyczących metod neuroobrazowania pracy mózgu; diagnozy QEEG, terapii Biofeedback

Elżbieta Lubińska – Kościółek

 

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog

Specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

 

 

studia

• Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Pedagogiczna im. KEN, Kraków, 2007

• Terapia psychopedagogiczna, WSP im KEN w Krakowie, 1997 - studia podyplomowe kwalifikacyjne

• Magister pedagogiki specjalnej, specjalność: oligofrenopedagogika WSP im KEN w Krakowie, 1993

 

 

dodatkowe kwalifikacje zawodowe

( kursy, szkolenia)

Wybrane kursy i szkolenia

• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (Wrocław)

• Integracja sensoryczna I stopień (Warszawa)

• Kurs I stopnia „EEG-Biofeedback. Teoria i praktyka w paradygmacie neuroterapii w oparciu o dowody naukowe evidence based practice(Kraków)

• Warsztaty QEEG (Kraków)

• Szkolenie z zakresu stosowania testów Prolexia; licencja uprawniająca do oceny umiejętności czytania tą metodą oraz szkolenia innych użytkowników systemu – projekt badawczy PAN Warszawa i Ober Consulting Poznań;

• Komunikacja alternatywna „MAKATON” (III stopnie) (Poznań)

• Warsztaty metodyczne: „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym” (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej – Kraków);

• Warsztaty metodyczne: „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin” (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej – Kraków);

• Pedagogika zabawy (Kraków)

• Szkolenie I i stopnia z zakresu Metody V. Sherborne (Nowy Sącz)

 

Maja Sitarczyk

 

Pedagog (terapia pedagogiczna)

Pedagog specjalny – tyflopedagog

Terapeuta wczesnego wspomagania

Terapeuta SI

 

 

studia

• 2004 r.- obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

(doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu)

• 2002 r. Studia podyplomowe „Tyflopedagogika” APS Warszawa

• 1995-2000 r. studia magisterskie Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki; specjalność: „Terapia pedagogiczna”

dodatkowe kwalifikacje zawodowe

(kursy, szkolenia)

• 1999 r. Practitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming, International Institute for NLP & More,Kraków

• 1998-2003 r. Indywidualne praktyki, kursy w Międzynarodowym

Instytucie Kinezjologii w Warszawie u doc. Swietlany Masgutowej (terapia dzieci z porażeniem mózgowym,

nadpobudliwością psycho-ruchową, dysleksją) z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, Kinezjologii Rozwojowej

•  2000 r. Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej

•  2002 r. Kurs „Naturalne metody korekcji wzroku” Siergieja Litwinowa, Mikołaja Markiewicza

• 2003 r. Pobyt w Angers (Francja) w Instytucie dla Niewidomych.  Prowadzenie warsztatów i badań naukowych (doktorat)

• 2003 r. Uczestnictwo w warsztatach pt.„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego I słabo widzącego z dodatkowymi ograniczeniami” Instytut Perkinsa w Bostonie (USA) i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym). Prezentacja programów VISA, PAVI i INSITE.

Wymiana doświadczeń międzynarodowych. Bydgoszcz

• 2004 r. Wyjazd szkoleniowy do Instytutu dla Niewidomych i Słabo

Widzących w Danii (otwarcie nowego kierunku kształcenia – Telemarketingu w SOSW dla Dzieci Niewidomych),

• 2005/2007 r. .Udzial w cyklicznych międzynarodowych warsztatach „Intarnational workshops on Early Intervention” „Sensis” Holandia, Warszawa

• 2008 r. Szkolenie z diagnozy wg NBAS (Neonatal Behavioral Assessment Scale), Johnson&Johnson;

• 2013 / 2014 r. Udział w szkoleniach dotyczących metod neuroobrazowania pracy mózgu; diagnozy QEEG, terapii Biofeedback

• 2015 r. Udział w szkoleniu “Podstawy ortooptyki – zaburzenia widzenia obuocznego a specyficzne trudności

w uczeniu się” Polskie Towarzystwo Ortoptyczne i “Ortoptica”

Ewa Brzdęk

 

Pedagog (pedagogika opiekuńczo - wychowawcza)

Logopeda

Trener emisji głosu

 Językoznawca

 

 

studia

• doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność – lingwistyka edukacyjna: Instytut Filologii Polskiej, UP im. KEN Kraków, 2011;

• studia doktoranckie: AP w Krakowie, językoznwstwo, 2005;

• studia podyplomowe: Uniwersytet Wrocławski, emisja głosu, 2004;

• studia podyplomowe: UMCS w Lublinie, logopedia korekcyjna, 1997;

• studia magisterskie: WSP w Rzeszowie, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w zakresie resocjalizacji, 1995.

 

 

dodatkowe kwalifikacje zawodowe

(kursy, szkolenia)

• kurs z pedagogiki zabawy – Studium Animacji KLANZA, Lublin, 1994;

• warsztaty szkoleniowe programu psychoprofilaktycznego „Nasze spotkania”, Instytut Psychologii, Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa, 1993;

• seminarium przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą wg programu „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy” – Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Lublin, 1995;

• Szkolenie- Ruch Rozwijający, bazujący na pracy Weroniki Sherborne – International Sherborne Foundation, Eureka, Lublin, 1998;

• kurs wprowadzający w metodę Video Interaction Training – Biuro SPIN Polska przy Fundacji na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych „Plus”, 1998;

• warsztaty metodv Kinezjologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona  I i II stopnia – Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Warszawie, 1998, 1999;

• szkolenie nt.: „Profilaktyka logopedyczna” – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  MEN – Warszawa, 1999;

• szkolenie nt.: „Leczenie zespołowe i rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadą rozszczepową wargi i podniebienia” – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rzeszowie, 1999;

• kurs doskonalący : „Emisja i higiena głosu”  – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

przy Ministerstwie Edukacji Narodowej – Warszawa, 2002;

• „Warsztaty głosowe” – Sródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, 2003;

• szkolenie nt. „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” – Fundacja „Szkoła bez barier”, Kraków, 2006;

• szkolenie nt. „Edukacja dzieci niemówiących, użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się” - Fundacja „Szkoła bez barier”, Kraków, 2007;

• Szkolenie nt. „Metoda Warnkego – kurs podstawowy”, Biomed – Centrum Rehabilitacji i Neuroterapii, Wrocław, 20015;

• Szkolenie nt. „Metoda Warnkego – kurs rozwijający”, Biomed – Centrum Rehabilitacji i Neuroterapii, Wrocław, 2015.

 

 

 

Tamara Cierpiałowska

 

Logopeda

Neurologopeda

Pedagog specjalny –surdopedagog

Tarapeuta wczesnego wspomagania

Terapeuta SI

 

 

studia

• 2006 – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie

(doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika)

 

• Ukończone studia:

Kierunek: Pedagogika specjalna, spec. Rewalidacja dzieci i młodzieży głuchych i niedosłyszących, stacjonarne 5-letnie mgr (1991-1996)

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydz. Pedagogiczny;

 

• Kierunek: Logopedia: 3-letnie lic (1993-1996)

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydz. Humanistyczny;

 

• Kierunek: Neurologopedia: podyplomowe, 3 –semestralne (2008-2010)

Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

 

dodatkowe kwalifikacje zawodowe

(kursy, szkolenia)

• Kurs „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”(I stopień) (org. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli– Warszawa, X 2004, 40 godz.);

• Kurs „Diagnoza i terapia integracji sensorycznej”(II stopień) (org. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Warszawa, X - XII 2005, 130 godz.);

• Warsztaty „Praktyczne aspekty terapii pacjentów z implantem ślimakowym na różnych etapach rehabilitacji” (org. Uniwersytet Medyczny -Poznań, X 2007, 15 godz.);

• Szkolenie „Rehabilitacja domowa dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia” (org. Fundacja Grupy TP „Dźwięki Marzeń” - Warszawa, VI 2008, 56 godz.);

• Szkolenie „Teoria i zastosowanie metody werbotonalnej” (org. SUVAG Polyclinic for the Rehabilitation of Listening and Speech – Zagreb, Warszawa, X 2008, 25 godz.);

• Kurs „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” (org. Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS - Warszawa, II-III 2009, 35 godz.);

• Szkolenie „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem podniebienia”(org. PZG – Kraków, XII 2009, 10 godz.);

• Szkolenie „Afazja u dzieci – problemy diagnostyczne i terapeutyczne” (org. Wydawnictwo Edukacyjne – Kraków, XII 2009, 10 godz.);

• Kurs „Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna za pomocą metody Tomatisa” (org. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Warszawa, III 2010, 40 godz.);

• Seminarium Dydaktyczne „Nowe kierunki rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych w psychologii i pedagogice”, (org.Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Biomedneurotechnologie Sp. z o.o. Sp.k.), Kraków - 14.05.2014;

• Kurs I stopnia „EEG-Biofeedback. Teoria i praktyka w paradygmacie neuroterapii w oparciu o dowody naukowe evidence based practice”,(org. Polskie Towarzystwo Neuroterapii, Kraków- IV-VI 2014; 45 godz.)

• Wieloletnie doświadczenie praktyczne w terapii małych dzieci z niepełnosprawnością – praca jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu i Mowy w Krakowie

 

 

Krzysztof Wołoszczuk

 

Psycholog

 

studia

• 2015 – nadal studia podyplomowe: „Neuropsychologia w ujęciu praktycznym” Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oddział w Katowicach

• 1999-2003  studia: Uniwersytet Śląski Wydział Psychologii i Pedagogiki, kierunek: psychologia, zakończone egzaminem magisterskim

• 1997- 2001  studia: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: wychowanie fizyczne, zakończone egzaminem magisterskim

 

 

dodatkowe kwalifikacje zawodowe

(kursy, szkolenia)

• kurs I stopnia metody EEG Biofeeback

• kurs II stopnia metody EEG Biofeeback

• kurs obsługi programu Brainfeedback III

• warsztaty doskonalące z zakresu Biofeedback i Neurofeedback

• szkolenie w zakresie posługiwania się testem SON

• szkolenie w zakresie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

• szkolenie z zakresu dokonywania diagnozy przy pomocy Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R

• szkolenie I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej

• szkolenie z zakresu Metod Diagnozy psychologicznej w Zespole Nadpobudliwości Psychoruchowej

• szkolenie I i II stopnia z zakresu Metody V. Sherborne

• szkolenie z zakresu wad genetycznych pt. „Wiedza specjalistów kluczem do samodzielnego życia”

• kurs „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego”

• kurs odnowy biologicznej i masażu leczniczego

• warsztaty „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Odczuwam – Patrzę – Działam”

• szkolenie „Od podmiotowości do płciowości i seksualności osoby z niepełnosprawnością intelektualną”

 

 

Copyright © 2015 PROFUTURO All Rights Reserved